சுதந்திரச் சிந்தனைகள்

By (author)PRABANJAN

50

சுதந்திரம் குறித்து மட்டுமல்ல – அடிமைத்தனம், பெண், போர் முறைகள், தமிழர் மரபு, இஸ்லாமிய மார்க்கம் என விரிவான – சுவையான தளங்களில் இயங்கி பல நல்ல கருத்துகள் பதிவுகளாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் உள்ள ஏழு கட்டுரைகளும் வானவில்லின் நிறங்களைப் போல தனித் தனி வண்ணமும், வனப்பும் கொண்டவைதாம்; எனினும், அந்த ஏழு படைப்புகளையும் ஒருங்கிணைப்பது பிரபஞ்சனின் இஸ்லாமிய அணுகுமுறை…!
பிரபஞ்சன்

Author: PRABANJAN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

சுதந்திரம் குறித்து மட்டுமல்ல – அடிமைத்தனம், பெண், போர் முறைகள், தமிழர் மரபு, இஸ்லாமிய மார்க்கம் என விரிவான – சுவையான தளங்களில் இயங்கி பல நல்ல கருத்துகள் பதிவுகளாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் உள்ள ஏழு கட்டுரைகளும் வானவில்லின் நிறங்களைப் போல தனித் தனி வண்ணமும், வனப்பும் கொண்டவைதாம்; எனினும், அந்த ஏழு படைப்புகளையும் ஒருங்கிணைப்பது பிரபஞ்சனின் இஸ்லாமிய அணுகுமுறை…!
பிரபஞ்சன்

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2001
ISBN-13 978-81-232-0140-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 48 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சுதந்திரச் சிந்தனைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *