சிறுவர்களுக்கான இஸ்லாமிய கதைகள்

By (author)SIRAJUL HASAN

120

இஸ்லாமியக் குழந்தை இலக்கிய வரிசையில் தனி முத்திரை பதிக்கும் நூல்
சிறார்களுக்கேற்ற எளிய தமிழ்; இனிய நடை.
தம்பி, தங்கைகளின் இதயங்களில் நற்பண்புகளை விதைக்கும் தரமான நூல்!
ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்களின் குழந்தைகளுக்குக் கட்டாயம் வாங்கித் தரவேண்டிய நூல்!
அழகிய படங்கள்; கண்கவர் அச்சமைப்பு!
Author: SIRAJUL HASAN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST
இஸ்லாமியக் குழந்தை இலக்கிய வரிசையில் தனி முத்திரை பதிக்கும் நூல்
சிறார்களுக்கேற்ற எளிய தமிழ்; இனிய நடை.
தம்பி, தங்கைகளின் இதயங்களில் நற்பண்புகளை விதைக்கும் தரமான நூல்!
ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்களின் குழந்தைகளுக்குக் கட்டாயம் வாங்கித் தரவேண்டிய நூல்!
அழகிய படங்கள்; கண்கவர் அச்சமைப்பு!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2008
ISBN-13 978-81-232-0207-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 96 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிறுவர்களுக்கான இஸ்லாமிய கதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *