சமூகக் கட்டமைப்பில் பெண்களின் பங்கு

90

பெண்ணியம் குறித்து அதிகம் பேசப்படும் இக்காலத்தில் இந்த நூல் இஸ்லாமியஅடிப்படையிலான பெண்ணியப் பார்வையை முன் வைக்கிறது. இந்த வகையில் தமிழில் இதனை முன்னோடி நூல் எனலாம்.

Author: MOULANA SYED JALALUDDIN UMARI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

பெண்ணியம் குறித்து அதிகம் பேசப்படும் இக்காலத்தில் இந்த நூல் இஸ்லாமியஅடிப்படையிலான பெண்ணியப் பார்வையை முன் வைக்கிறது. இந்த வகையில் தமிழில் இதனை முன்னோடி நூல் எனலாம்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2002
ISBN-13 978-81-232-0143-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
g PB
Number of Pages 88 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சமூகக் கட்டமைப்பில் பெண்களின் பங்கு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *