சமுதாயத்தின் எதிர்காலமும் பள்ளிவாசல் இமாம்களும்

By (author)KHURRAM MURAD

40

இந்த இனிய நூல் சமுதாயத்தின் மையமாக இருக்கின்ற பள்ளிவாசலின் முக்கியத்துவத்தையும் தனிச்சிறப்பையும் சொல்லும் நூல். பள்ளிவாசல் இமாம்களின் அந்தஸ்தையும் பொறுப்புகளையும் விவரிக்கும் நன்னூல்.

Author: KHURRAM MURAD
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இந்த இனிய நூல் சமுதாயத்தின் மையமாக இருக்கின்ற பள்ளிவாசலின் முக்கியத்துவத்தையும் தனிச்சிறப்பையும் சொல்லும் நூல். பள்ளிவாசல் இமாம்களின் அந்தஸ்தையும் பொறுப்புகளையும் விவரிக்கும் நன்னூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2008
ISBN-13 978-81-232-0194-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 40 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சமுதாயத்தின் எதிர்காலமும் பள்ளிவாசல் இமாம்களும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *