சத்தியப் பேரொளி

By (author)IBRAHIM SAYEED

60

‘இறைவன் ஒருவனே’ எனத் தொடங்கி அண்ணலாரின் வாழ்க்கை, இஸ்லாமியப் பண்பாடுகள் பற்றிக் கூறும் எளிமையான நூல். பர்தா, தலாக், பலதாரமணம் என பல்வேறு வகையான பொருள்களைப் பற்றியும் பேசி சத்தியப் பேரொளி எழுப்புகிறது.

Author: IBRAHIM SAYEED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

‘இறைவன் ஒருவனே’ எனத் தொடங்கி அண்ணலாரின் வாழ்க்கை, இஸ்லாமியப் பண்பாடுகள் பற்றிக் கூறும் எளிமையான நூல். பர்தா, தலாக், பலதாரமணம் என பல்வேறு வகையான பொருள்களைப் பற்றியும் பேசி சத்தியப் பேரொளி எழுப்புகிறது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2003
ISBN-13 978-81-232-0150-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 120 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சத்தியப் பேரொளி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *