சத்தியப் பாதையில் லட்சியப் பயணம்

40

இஸ்லாம் எனும் சத்திய நெறியின் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நுணுகி ஆராய்ந்து, அதன் நுட்பத்தையும் – திட்பத்தையும் விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

94 in stock

இஸ்லாம் எனும் சத்திய நெறியின் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நுணுகி ஆராய்ந்து, அதன் நுட்பத்தையும் – திட்பத்தையும் விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1974
ISBN-13 978-81-232-0061-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 64 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சத்தியப் பாதையில் லட்சியப் பயணம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *