கொடுப்பதே சிறந்தது (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 12)

7077

பேராசிரியரும் மாணவரும் நடந்து சென்றுகொண்டிருக்கும்போது வழியில் ஒரு விவசாயியின் பழைய செருப்பைக் கண்டனர். அந்த செருப்பை மறைத்து வைத்து விளையாட்டுக் காட்டலாமா என்றான் மாணவன். ஆனால் பேராசிரியரோ அந்த ஏழை தொழிலாளிக்கு உதவும் வண்ணம் அவருக்கே தெரியாமல் உதவியும் செய்தார், அந்த மாணவருக்கும் சிறிய விளையாட்டையும் காட்டினார். மாணவரும் படிப்பினை பெற்றான்.

 

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

பேராசிரியரும் மாணவரும் நடந்து சென்றுகொண்டிருக்கும்போது வழியில் ஒரு விவசாயியின் பழைய செருப்பைக் கண்டனர். அந்த செருப்பை மறைத்து வைத்து விளையாட்டுக் காட்டலாமா என்றான் மாணவன். ஆனால் பேராசிரியரோ அந்த ஏழை தொழிலாளிக்கு உதவும் வண்ணம் அவருக்கே தெரியாமல் உதவியும் செய்தார், அந்த மாணவருக்கும் சிறிய விளையாட்டையும் காட்டினார். மாணவரும் படிப்பினை பெற்றான்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0484-0
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கொடுப்பதே சிறந்தது (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 12)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *