குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்

By (author)ABDUN NASAR ABIR

15

சத்தியத்திற்குச் சான்று பகர வேண்டிய முஸ்லிம் தனது கடமைகளை நிறைவேற்றும்போது ஏற்படுகிற நன்மைகள் – அதிலிருந்து நழுவும்போது  ஏற்படுகின்ற கோரமான விளைவுகள் ஆகியவற்றை மனதில் பதியும் வண்ணம் நாவல் வடிவில் நவில்கிறது இந்நூல்!

Author: ABDUN NASAR ABIR
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

சத்தியத்திற்குச் சான்று பகர வேண்டிய முஸ்லிம் தனது கடமைகளை நிறைவேற்றும்போது ஏற்படுகிற நன்மைகள் – அதிலிருந்து நழுவும்போது  ஏற்படுகின்ற கோரமான விளைவுகள் ஆகியவற்றை மனதில் பதியும் வண்ணம் நாவல் வடிவில் நவில்கிறது இந்நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1983
ISBN-13 978-81-232-0076-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 14
Binding PB
Number of Pages 60 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *