குர்ஆனை அணுகும் முறை

55

திருக்குர்ஆன் எனும் இறைவேதத்தை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதைக் கூறும் இந்நூல் குர்ஆனை விளங்குவதற்கு ஒரு முன்னோடி நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

83 in stock

திருக்குர்ஆன் எனும் இறைவேதத்தை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதைக் கூறும் இந்நூல் குர்ஆனை விளங்குவதற்கு ஒரு முன்னோடி நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1978
ISBN-13 978-81-232-0099-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 11
Binding PB
Number of Pages 60 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குர்ஆனை அணுகும் முறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *