குர்ஆனாக வாழ்வோம்

40

“என் இறைவனிடமிருந்து எனக்கு அனுப்பப்படுகின்ற வஹியை மட்டுமே நான் பின்பற்றுகின்றேன். இது உங்கள் இறைவனால் வழங்கப்பட்ட தெளிவான சான்றாகும். மேலும், (இதனை) நம்புகின்ற சமுதாயத்தாருக்கு இது நேர்வழி காட்டக்கூடியதாகவும், ஓர் அருளாகவும் இருக்கின்றது.” (திருக்குர்ஆன் 7:203)

Author: Moulana Sadruddin Islahi
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

“என் இறைவனிடமிருந்து எனக்கு அனுப்பப்படுகின்ற வஹியை மட்டுமே நான் பின்பற்றுகின்றேன். இது உங்கள் இறைவனால் வழங்கப்பட்ட தெளிவான சான்றாகும். மேலும், (இதனை) நம்புகின்ற சமுதாயத்தாருக்கு இது நேர்வழி காட்டக்கூடியதாகவும், ஓர் அருளாகவும் இருக்கின்றது.” (திருக்குர்ஆன் 7:203)

“திருக்குர்ஆனின் தனிச் சிறப்புகளை” மெளலானா சத்ருதீன் இஸ்லாஹி அவர்களும், “குர்ஆனை புரிந்துகொள்ள நம்மை நாமே மேம்படுத்த வேண்டும்” என்று மெளலானா அமீன் அஹ்சன் இஸ்லாஹி அவர்களும்,“குர்ஆனை புரிந்துகொள்ள பொது விதிகளை” குர்ரரம் முராத் (ரஹ்) அவர்களும் எடுத்துரைத்துள்ளனர்.

வாருங்கள் இறைவனின் வழிகாட்டுதலின்படி குர்ஆனாக வாழ்வோம்…

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Oct 2022
ISBN-13 978-81-232-0437-6
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 40 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குர்ஆனாக வாழ்வோம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *