குகைத் தோழர்கள் கதை

70

குர்ஆன் கூறும் குகை நண்பர்களின் வரலாற்றை வித்தியாசமாக சித்திரிக்கும் நூல்! இளைஞர்களின் கொள்கைப் பிடிப்பு, மனஉறுதி, ஒற்றுமை, கூட்டு செயல்முறை முதலானவற்றைக் கூறும் இந்த வரலாறு மறுமை பற்றி வலியுறுத்துகிறது.

Author: MOULAVI K.J. MASTHAN ALI BAQAVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

குர்ஆன் கூறும் குகை நண்பர்களின் வரலாற்றை வித்தியாசமாக சித்திரிக்கும் நூல்! இளைஞர்களின் கொள்கைப் பிடிப்பு, மனஉறுதி, ஒற்றுமை, கூட்டு செயல்முறை முதலானவற்றைக் கூறும் இந்த வரலாறு மறுமை பற்றி வலியுறுத்துகிறது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1998
ISBN-13 978-81-232-0119-1
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 56 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குகைத் தோழர்கள் கதை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *