ஒழுக்க மாளிகை

30

படைப்பாளனின் அதிகாரத்தை ஏற்று அவனது ஆணை களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதால் மட்டுமே ஒழுக்கரீதியான சமுதாயத்தை அமைக்க முடியும் என்பதை விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

96 in stock

படைப்பாளனின் அதிகாரத்தை ஏற்று அவனது ஆணை களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடப்பதால் மட்டுமே ஒழுக்கரீதியான சமுதாயத்தை அமைக்க முடியும் என்பதை விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1974
ISBN-13 978-81-232-0026-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 11
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஒழுக்க மாளிகை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *