என்னைக் கவர்ந்த இஸ்லாம்

30

இஸ்லாம் தன்னை ஆட்கொண்டது எப்படி என்பது குறித்த புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஒரு யூத அறிஞரின் சுயவாக்குமூலம். புகழ்பெற்ற கூடஞு கீணிச்ஞீ tணி Mஞுஞிஞிச் எனும் ஆங்கில நூலின் தமிழாக்கம் இந்நூல்.

Author: LEOPALD MOHAMMED ASAD
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

99 in stock

இஸ்லாம் தன்னை ஆட்கொண்டது எப்படி என்பது குறித்த புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஒரு யூத அறிஞரின் சுயவாக்குமூலம். புகழ்பெற்ற கூடஞு கீணிச்ஞீ tணி Mஞுஞிஞிச் எனும் ஆங்கில நூலின் தமிழாக்கம் இந்நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1978
ISBN-13 978-81-232-0050-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 108 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “என்னைக் கவர்ந்த இஸ்லாம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *