எதிர்காலம் நோக்கி

30

மதம் பற்றி நிலவும் தவறான கருத்துகளைப் போக்கி, நாட்டின் பிரச்னைகளை ஆராய்ந்து இன்று நிலவும் நல்ல அம்சங்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தும் போக்குகள் ஆகியவற்றை நுண்மையாக விமர்சிக்கும் நூல்!

Author: MOULANA ABUL LAIS ISLAHI NADVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

மதம் பற்றி நிலவும் தவறான கருத்துகளைப் போக்கி, நாட்டின் பிரச்னைகளை ஆராய்ந்து இன்று நிலவும் நல்ல அம்சங்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தும் போக்குகள் ஆகியவற்றை நுண்மையாக விமர்சிக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1971
ISBN-13 978-81-232-0080-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 6
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எதிர்காலம் நோக்கி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *