உன்னத ஒழுங்குகள்

40

உறக்கம், விழிப்பு, உண்ணுதல்,  பருகுதல், ஆடை அணிதல்,  பயணம் என அன்றாட வாழ்வில் எப்படி நடந்து கொள்வது போன்ற அழகிய நடைமுறைகளை அளிப்பது இந்நூல்.

Author: MOULANA MUHAMMAD YUSUF ISLAHI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

உறக்கம், விழிப்பு, உண்ணுதல்,  பருகுதல், ஆடை அணிதல்,  பயணம் என அன்றாட வாழ்வில் எப்படி நடந்து கொள்வது போன்ற அழகிய நடைமுறைகளை அளிப்பது இந்நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2003
ISBN-13 978-81-232-0153-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 128 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உன்னத ஒழுங்குகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *