இஸ்லாம் வழங்கும் தூது

40

இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளையும், அவற்றிற்கிணங்க உருவாகும் வாழ்க்கை நெறியையும் தெளிவாக, சுருக்கமாக விளக்கும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளையும், அவற்றிற்கிணங்க உருவாகும் வாழ்க்கை நெறியையும் தெளிவாக, சுருக்கமாக விளக்கும் நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1998
ISBN-13 978-81-232-0014-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 9
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாம் வழங்கும் தூது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *