இஸ்லாம் வகுக்கும் வாழ்க்கை வழி

80

இறைவனுக்கு வழிபடுவதும் அவனது கட்டளைகளுக்குப் பணிவதும்தான் மனிதனின் கடமை என்ற இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாட்டையும் இன்னபிற விஷயங்களையும் திருமறைச் சான்றுகளுடன் தமக்கே உரிய பாணியில் விளக்குகிறார் ஆசிரியர்.

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

97 in stock

இறைவனுக்கு வழிபடுவதும் அவனது கட்டளைகளுக்குப் பணிவதும்தான் மனிதனின் கடமை என்ற இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாட்டையும் இன்னபிற விஷயங்களையும் திருமறைச் சான்றுகளுடன் தமக்கே உரிய பாணியில் விளக்குகிறார் ஆசிரியர்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1979
ISBN-13 978-81-232-0066-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 17
Binding PB
Number of Pages 56 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாம் வகுக்கும் வாழ்க்கை வழி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *