இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறை

100

வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறையிலும் இஸ்லாம் மனித சமுதாயத்திற்கு எவ்விதம் வழிகாட்டுகிறதுஎன்பதனை பல்வேறு தலைப்புகளில் விளக்கும் அற்புத நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறையிலும் இஸ்லாம் மனித சமுதாயத்திற்கு எவ்விதம் வழிகாட்டுகிறதுஎன்பதனை பல்வேறு தலைப்புகளில் விளக்கும் அற்புத நூல்!

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1977
ISBN-13 978-81-232-0108-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 136 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *