இஸ்லாமிய சட்ட விளக்கம்

60

தூய்மை, தொழுகை, ஜகாத், நோன்பு ஆகிய தலைப்புகளில் மஸாயில்கள் எனும் சட்ட விதிகள் எளிமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. செய்முறைப் பயிற்சி தரப்பட்டிருப்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பு.

Author: MOULANA ABDUL HAFEEZ RAHMANI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

தூய்மை, தொழுகை, ஜகாத், நோன்பு ஆகிய தலைப்புகளில் மஸாயில்கள் எனும் சட்ட விதிகள் எளிமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. செய்முறைப் பயிற்சி தரப்பட்டிருப்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பு.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1993
ISBN-13 978-81-232-0024-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 56 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய சட்ட விளக்கம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *