இஸ்லாமிய இயக்கம்

12

சிந்தனையைத் தூண்டும் வகையில் எழுதப்பட்டுள்ள இந்த நூலில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் என்ன, நாம் எத்தகைய வாழ்வு வாழவேண்டுமென இஸ்லாம் விரும்புகிறது. முஸ்லிம்களின் முக்கியப் பொறுப்புகள் யாவை, தீனை – மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவதன் கருத்து என்ன, தேவை என்ன போன்ற அடிப்படை செய்திகள் தக்க ஆதாரங்களுடன் அழுகுற எடுத்துரைக்கிறது.

Author: MOULAVI R. ABDUR RAWOOF BAQAVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

சிந்தனையைத் தூண்டும் வகையில் எழுதப்பட்டுள்ள இந்த நூலில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் என்ன, நாம் எத்தகைய வாழ்வு வாழவேண்டுமென இஸ்லாம் விரும்புகிறது. முஸ்லிம்களின் முக்கியப் பொறுப்புகள் யாவை, தீனை – மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவதன் கருத்து என்ன, தேவை என்ன போன்ற அடிப்படை செய்திகள் தக்க ஆதாரங்களுடன் அழுகுற எடுத்துரைக்கிறது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1969
ISBN-13 978-81-232-0185-0
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 56 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய இயக்கம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *