இஸ்லாமிய இன்பப் பயணம்

40

சத்தியத்தைத் தேடியும் அறிவைப் பெறுவதற்காகவும் பயணம் புறப்பட்ட நபித்தோழர்களில் முக்கியமானவரான ஸல்மான் ஃபார்ஸி (ரலி) மற்றும் இமாம் ஷாஃபி (ரஹ்) ஆகிய இருவரின் பயண வரலாறு அடங்கிய நூல்!

Author: MOUAHAMMED YUSUF ISLAHI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST9

சத்தியத்தைத் தேடியும் அறிவைப் பெறுவதற்காகவும் பயணம் புறப்பட்ட நபித்தோழர்களில் முக்கியமானவரான ஸல்மான் ஃபார்ஸி (ரலி) மற்றும் இமாம் ஷாஃபி (ரஹ்) ஆகிய இருவரின் பயண வரலாறு அடங்கிய நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1980
ISBN-13 978-81-232-0044-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 112 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாமிய இன்பப் பயணம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *