இஸ்லாத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

18

இஸ்லாத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் வழிகாட்டு தல்களையும் சுருக்கமாக விளக்கி வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறை பற்றியும் இஸ்லாம் வழங்கும் போதனைகளைச் சரளமாகக் கூறும் நூல்!

Author: MOULANA ABDUL HAFEEZ RAHMANI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

இஸ்லாத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் வழிகாட்டு தல்களையும் சுருக்கமாக விளக்கி வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறை பற்றியும் இஸ்லாம் வழங்கும் போதனைகளைச் சரளமாகக் கூறும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1983
ISBN-13 978-81-232-0037-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 9
Binding PB
Number of Pages 30 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *