இஸ்லாத்தில் மனித உரிமைகள்

30

மனித உரிமைகளின் அடிப்படைக் கருத்தோட்டம் என்ன, அதனை நிலைநாட்டும் வழிமுறைகள் என்ன என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு எளிமையான தர்க்கரீதியான பதில் அளிக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

மனித உரிமைகளின் அடிப்படைக் கருத்தோட்டம் என்ன, அதனை நிலைநாட்டும் வழிமுறைகள் என்ன என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு எளிமையான தர்க்கரீதியான பதில் அளிக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1986
ISBN-13 978-81-232-0062-0
ISBN-10
Language Tamil
Edition 6
Binding PB
Number of Pages 96 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாத்தில் மனித உரிமைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *