இஸ்லாத்தில் இறைவழிபாடு

85

இறைவன் ஒருவனுக்கே மனிதன் வழிபட வேண்டும் எனும் கருத்தோட்டத்தை மக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும்வகையில் எளிமையான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இறைவன் ஒருவனுக்கே மனிதன் வழிபட வேண்டும் எனும் கருத்தோட்டத்தை மக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும்வகையில் எளிமையான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1967
ISBN-13 978-81-232-0067-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 15
Binding PB
Number of Pages 76 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாத்தில் இறைவழிபாடு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *