இஸ்லாத்தின் அரசியல் கொள்கை (மின்னூல் – E-Book)

3060

E-Book

அரசியல் பாடம் கற்கும் மாணவர்களுக்கும், மனித வாழ்வின் மிக முக்கியத் துறையான அரசியலில் இஸ்லாம் வழங்கும் வழிகாட்டுதல் என்ன எனத் தெரிந்துகொள்ள விரும்புவோருக்கும் இந்தச் சிறுநூல் பெரிதும் பயன்தரும்.

இஸ்லாம் வாழ்வின் அனைத்துத் துறைகளையும் தன்னுள் கொண்ட (All – Comprehensive) சமநிலைமிக்க (Well Balanced) ஒரு வாழ்க்கைத் திட்டமாகும். அது மனித வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறையும் வளர்ச்சியுறவும், முன்னேற்றமடையவும் ஆரோக்கியமான அளவுகோல்-களை, நெறிமுறைகளை வகுத்தளிக்கின்றது. எனவே இஸ்லாம் அரசமைப்புக்காக வழங்குகின்ற அடிப்படைகள், கொள்கைகள் என்னென்ன என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமல்லவா?

இந்தக் கேள்விக்கான பதிலை மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) தம்முடைய இந்த உரையில் மிக எளிமை-யாகவும் அழகாகவும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இஸ்லாமிய அரசியல் கொள்கையின் அனைத்து அம்சங்களையும் தெளிவான சொற்களில் விளக்கி அதனை மனிதன் ஏற்றுச் செயல்படுத்து-வதற்கான அவசியத்தையும் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

அரசியல் பாடம் கற்கும் மாணவர்களுக்கும், மனித வாழ்வின் மிக முக்கியத் துறையான அரசியலில் இஸ்லாம் வழங்கும் வழிகாட்டுதல் என்ன எனத் தெரிந்துகொள்ள விரும்புவோருக்கும் இந்தச் சிறுநூல் பெரிதும் பயன்தரும்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1981
ISBN-13 978-81-232-0081-1
Language Tamil
Edition 4
Type “E-Book”
Number of Pages 72 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இஸ்லாத்தின் அரசியல் கொள்கை (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *