இவர்தான் முஸ்லிம்

30

முஸ்லிம் என்றால் யார் என்பது குறித்து நம்முடைய மனதுக்குள் ஒரு வரைவிலக்கணத்தைப் பதித்து வைத்திருக்கின்றோம். அது இரட்டைப் பரிமாணங்கள் கொண்டது. மௌலானா அவர்கள் மூன்றாவது பரிமாணத்தை முன்வைக்கிறார். மனதை ஒரு முகப்படுத்தும் அந்த மூன்றாவது பரிமாணத்தைப் படிக்க தெளிவு பிறக்கும்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

95 in stock

முஸ்லிம் என்றால் யார் என்பது குறித்து நம்முடைய மனதுக்குள் ஒரு வரைவிலக்கணத்தைப் பதித்து வைத்திருக்கின்றோம். அது இரட்டைப் பரிமாணங்கள் கொண்டது. மௌலானா அவர்கள் மூன்றாவது பரிமாணத்தை முன்வைக்கிறார். மனதை ஒரு முகப்படுத்தும் அந்த மூன்றாவது பரிமாணத்தைப் படிக்க தெளிவு பிறக்கும்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2008
ISBN-13 978-81-232-0195-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இவர்தான் முஸ்லிம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *