இறைவனைப் பற்றி இறைமறை

15

இறைவன் இருக்கின்றானா? அவன் எத்தகையவன்? அவனது பண்பு நலன்கள் என்ன? அவனுக்கும் மனிதனுக்கும்இடையே உள்ள உறவு எத்தகையது? அத் தனைக் கேள்விகளுக்கும் இறைவனே விடையளிக்கிறான்.

Author: DR. QURSHID AHMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

இறைவன் இருக்கின்றானா? அவன் எத்தகையவன்? அவனது பண்பு நலன்கள் என்ன? அவனுக்கும் மனிதனுக்கும்இடையே உள்ள உறவு எத்தகையது? அத் தனைக் கேள்விகளுக்கும் இறைவனே விடையளிக்கிறான்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1987
ISBN-13 978-81-232-0060-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 32 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இறைவனைப் பற்றி இறைமறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *