இறைத்தூதர்கள் பற்றி இறைமறை

12

இறைத்தூதர்கள் யார், அவர்களின் இயல்புகள், தகுதிகள், பணிகள் என்ன? இறுதிவேதமான திருக்குர்ஆனே 25 இறைத்தூதர்கள் பற்றிய விளக்கத்தை அளிக்கிறது. இந்நூல் இத்துறையில் ஒரு முன்னோடியாக விளங்குகிறது.

Author: DR. QURSHID AHMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

இறைத்தூதர்கள் யார், அவர்களின் இயல்புகள், தகுதிகள், பணிகள் என்ன? இறுதிவேதமான திருக்குர்ஆனே 25 இறைத்தூதர்கள் பற்றிய விளக்கத்தை அளிக்கிறது. இந்நூல் இத்துறையில் ஒரு முன்னோடியாக விளங்குகிறது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1997
ISBN-13 978-81-232-0115-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 36 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இறைத்தூதர்கள் பற்றி இறைமறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *