இயக்கம் வெற்றி பெற

85

இயக்கப்பணிகளில்   ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியரும் இயக்கத்தின் வெற்றிக்காகத் தம்மை தயார் படுத்துவது குறித்து விளக்கும் நூல்! இயக்க ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

இயக்கப்பணிகளில்   ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியரும் இயக்கத்தின் வெற்றிக்காகத் தம்மை தயார் படுத்துவது குறித்து விளக்கும் நூல்! இயக்க ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1995
ISBN-13 978-81-232-0098-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 112 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இயக்கம் வெற்றி பெற”

Your email address will not be published. Required fields are marked *