இயக்கத் தோழர்களுக்கு இனிய வழிகாட்டி (மின்னூல் – E-Book)

60120

E-Book

ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஒவ்வோர் இயக்கத் தோழரும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டியவழிகாட்டி நூல்…!

ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் உளத்தூய்மைக்கான உன்னதக் குறிப்புகள்…! அத்தனையும் குர்ஆன் – ஹதீஸ் ஒளியில்! இந்த வழி காட்டி நூல் உங்கள் வாழ்வையே புரட்டிப் போட்டு விடும்…!

ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஒவ்வோர் இயக்கத் தோழரும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டியவழிகாட்டி நூல்…!

ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் உளத்தூய்மைக்கான உன்னதக் குறிப்புகள்…! அத்தனையும் குர்ஆன் – ஹதீஸ் ஒளியில்! இந்த வழி காட்டி நூல் உங்கள் வாழ்வையே புரட்டிப் போட்டு விடும்…!

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2005
ISBN-13 978-81-232-0166-5
Language Tamil
Edition 4
Type “E-Book”
Number of Pages 144 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இயக்கத் தோழர்களுக்கு இனிய வழிகாட்டி (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *