இந்தியாவில் இஸ்லாமிய இயக்கம்

70

இஸ்லாமிய இயக்கத்தைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள தமிழில் போதிய நூல்கள் இல்லை. அக்குறையை நிறைவு செய்ய வந்திருக்கும் நூல் இது.
நவீனகால இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் தோன்றிய பின்னணியோடு தொடங்கும் நூல் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி இயக்கத்தின் துவக்கம் வரை பேசுகிறது.
Author: SHAIKH MUHAMMAD KARAKUNNU
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST
இஸ்லாமிய இயக்கத்தைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள தமிழில் போதிய நூல்கள் இல்லை. அக்குறையை நிறைவு செய்ய வந்திருக்கும் நூல் இது.
நவீனகால இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் தோன்றிய பின்னணியோடு தொடங்கும் நூல் ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி இயக்கத்தின் துவக்கம் வரை பேசுகிறது.
About The Author
Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2008
ISBN-13 978-81-232-0197-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 64 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்தியாவில் இஸ்லாமிய இயக்கம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *