அழைப்புப் பணி ஏன்? எதற்கு?

90

அழைப்புப் பணி என்றால் ஏதோ மதப்பிரச்சாரம் செய்வது  எனப் பலரும் கருதிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தவறு. மதப்பிரச்சாரம் என்பது வேறு; அழைப்புப் பணி  என்பது வேறு என்பதைத்  தெளிவுபடுத்தும் நூல் இது!

Author: MOULANA M.A. JAMEEL AHMED & ABDULLAH ADIYAR
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

அழைப்புப் பணி என்றால் ஏதோ மதப்பிரச்சாரம் செய்வது  எனப் பலரும் கருதிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தவறு. மதப்பிரச்சாரம் என்பது வேறு; அழைப்புப் பணி  என்பது வேறு என்பதைத்  தெளிவுபடுத்தும் நூல் இது!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year APR 2003
ISBN-13 978-81-232-0149-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 135 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அழைப்புப் பணி ஏன்? எதற்கு?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *