அழைப்புப் பணி ஏன்? எதற்கு?

90

அழைப்புப் பணி என்றால் ஏதோ மதப்பிரச்சாரம் செய்வது  எனப் பலரும் கருதிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தவறு. மதப்பிரச்சாரம் என்பது வேறு; அழைப்புப் பணி  என்பது வேறு என்பதைத்  தெளிவுபடுத்தும் நூல் இது!

Author: MOULANA M.A. JAMEEL AHMED & ABDULLAH ADIYAR
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

அழைப்புப் பணி என்றால் ஏதோ மதப்பிரச்சாரம் செய்வது  எனப் பலரும் கருதிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தவறு. மதப்பிரச்சாரம் என்பது வேறு; அழைப்புப் பணி  என்பது வேறு என்பதைத்  தெளிவுபடுத்தும் நூல் இது!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year APR 2003
ISBN-13 978-81-232-0149-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 135 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அழைப்புப் பணி ஏன்? எதற்கு?”

Your email address will not be published.