அல்லாஹ் சோதித்த மூன்று மனிதர்கள்

125

அல்லாஹ் சோதித்த மூன்று மனிதர்கள் எனும் இந்நூல் சிறார் இலக்கிய வகையைச் சார்ந்தது. புகாரி, முஸ்லிம் ஹதீஸ் நூல்களில் பதிவாகியிருக்கின்ற ஒரு நபிமொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டு வண்ணப் பக்கங்களின் சிறார்களின் இதயங்களில் பதியும் வகையில் வண்ண ஓவியங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Author: Dr. V. Abdur Rahim
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அல்லாஹ் சோதித்த மூன்று மனிதர்கள் எனும் இந்நூல் சிறார் இலக்கிய வகையைச் சார்ந்தது. புகாரி, முஸ்லிம் ஹதீஸ் நூல்களில் பதிவாகியிருக்கின்ற ஒரு நபிமொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டு வண்ணப் பக்கங்களின் சிறார்களின் இதயங்களில் பதியும் வகையில் வண்ண ஓவியங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Nov 2022
ISBN-13 978-81-232-0439-0
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 32 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அல்லாஹ் சோதித்த மூன்று மனிதர்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *