அர்த்தமுள்ள நீதி

40

சமூக நீதி என்றால் என்ன?
நவீன மேற்கத்திய அறிவியல் உலகம் கூட சமூக நீதியைப் பெறவில்லையே ஏன்?
சமூக நீதி நிலைபெறாததற்குக் காரணங்கள் என்ன?
வியக்கத்தக்க வகையில், இஸ்லாம் மட்டும் சமூக நீதி எனும் சிகரத்தை எட்டிப் பிடிப்பதில் மாபெரும் வெற்றி அடைந்துள்ளதே, எப்படி? எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் விடை தருகிறது அர்த்தமுள்ள நீதி!

Author: MOULANA WAHIDUDEEN KHAN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

சமூக நீதி என்றால் என்ன?
நவீன மேற்கத்திய அறிவியல் உலகம் கூட சமூக நீதியைப் பெறவில்லையே ஏன்?
சமூக நீதி நிலைபெறாததற்குக் காரணங்கள் என்ன?
வியக்கத்தக்க வகையில், இஸ்லாம் மட்டும் சமூக நீதி எனும் சிகரத்தை எட்டிப் பிடிப்பதில் மாபெரும் வெற்றி அடைந்துள்ளதே, எப்படி? எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் விடை தருகிறது அர்த்தமுள்ள நீதி!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1995
ISBN-13 978-81-232-0078-1
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 40 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அர்த்தமுள்ள நீதி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *