அருள்மறையின் நான்கு ஆதாரச் சொற்கள்

140

இந்த நான்கு அடிப்படைச் சொற்களையும்
குர்ஆன் எந்தப் பொருளில் கையாளுகிறது?
குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள்
இவற்றை எப்படிப் புரிந்து கொண்டார்கள்?
இந்தச் சொற்களின் இன்றைய நிலை என்ன?
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற சிந்தனையாளரான மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் தமக்கே உரிய பாணியில் விரிவாக அலசுகிறார்…!
ஓரிறைக் கொள்கைக்கு வலு சேர்த்து இணைவைப்பைத் தகர்த்தெறியும் இடிமுழக்க நூல்…!
Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

94 in stock

இந்த நான்கு அடிப்படைச் சொற்களையும்
குர்ஆன் எந்தப் பொருளில் கையாளுகிறது?
குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள்
இவற்றை எப்படிப் புரிந்து கொண்டார்கள்?
இந்தச் சொற்களின் இன்றைய நிலை என்ன?
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற சிந்தனையாளரான மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் தமக்கே உரிய பாணியில் விரிவாக அலசுகிறார்…!
ஓரிறைக் கொள்கைக்கு வலு சேர்த்து இணைவைப்பைத் தகர்த்தெறியும் இடிமுழக்க நூல்…!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2007
ISBN-13 978-81-232-0184-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 196 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அருள்மறையின் நான்கு ஆதாரச் சொற்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *