அன்புள்ள அன்னைக்கு

By (author)NASEEM QAZI

10

தன்னைப் பெற்றெடுத்த அன்னைக்கு சத்தியத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு மகன் எழுதிய காவியம். இஸ்லாமியக் கொள்கை விளக்கம், பெற்றோர்களைப் பற்றிய இஸ்லாமியப் பார்வை இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் இந்நூல் விளக்குகிறது.

Author: NASEEM QAZI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

தன்னைப் பெற்றெடுத்த அன்னைக்கு சத்தியத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு மகன் எழுதிய காவியம். இஸ்லாமியக் கொள்கை விளக்கம், பெற்றோர்களைப் பற்றிய இஸ்லாமியப் பார்வை இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் இந்நூல் விளக்குகிறது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1980
ISBN-13 978-81-232-0039-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 9
Binding PB
Number of Pages 32 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அன்புள்ள அன்னைக்கு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *