அன்புள்ள அக்காவுக்கு

20

மனப்போராட்டங்களை, வாழ்வியலை, சுற்றுப்புறத்தை, அதிகாரத்தை, அந்தஸ்தை, அறஇயலை, உலகியலை கடிதங்கள்  – பதில் கடிதங்களாக உலவ வைத்து அதன் விளைவாக ஓர் ஆக்கப்பூர்வ மாற்றத்தை நம் நெஞ்சிலும் – நடைமுறையிலும் நிலவச் செய்யும் கடித நூல்!

Author: MAAYIL KHAIRABADHI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

மனப்போராட்டங்களை, வாழ்வியலை, சுற்றுப்புறத்தை, அதிகாரத்தை, அந்தஸ்தை, அறஇயலை, உலகியலை கடிதங்கள்  – பதில் கடிதங்களாக உலவ வைத்து அதன் விளைவாக ஓர் ஆக்கப்பூர்வ மாற்றத்தை நம் நெஞ்சிலும் – நடைமுறையிலும் நிலவச் செய்யும் கடித நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1973
ISBN-13 978-81-232-0047-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 96 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அன்புள்ள அக்காவுக்கு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *