அண்ணல் நபி

22

நபிகளாரின் வரலாற்றைச் சின்னச் சின்ன பாடங்களாக விவரிக்கும் நூல்! ஓவ்வொரு பாடத்தின் முடிவிலும் கேள்விகளும்உண்டு. குழந்தைகளுக்காக குழந்தை மனம் கொண்டவர் எழுதியது!

Author: MOULANA AFZAL HUSSAIN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

நபிகளாரின் வரலாற்றைச் சின்னச் சின்ன பாடங்களாக விவரிக்கும் நூல்! ஓவ்வொரு பாடத்தின் முடிவிலும் கேள்விகளும்உண்டு. குழந்தைகளுக்காக குழந்தை மனம் கொண்டவர் எழுதியது!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1980
ISBN-13 978-81-232-0033-0
ISBN-10
Language Tamil
Edition 10
Binding PB
Number of Pages 60 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அண்ணல் நபி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *