ஃபிர்அவ்னின் மனைவி (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 19)

7077

கொடுங்கோல் ஆட்சியாளன் ஃபிர்அவ்னின் மனைவி ஆசியா மிகவும் நல்ல பெண்மணி. அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டார். பின்பு ஃபிர்அவ்னின் கொடூரமான செயல்களை வெறுக்கத் தொடங்கினார். இறுதியில் ஃபிர்அவ்ன் அவரைக் கொன்றுவிட்டான். அவர் ஷஹீத் (இஸ்லாத்தின் பாதையில் உயிர்த்துறந்த தியாகி) ஆகிவிட்டார். அவரின் ஈமான் எப்படி உறுதிமிக்கதாக இருந்தது? வாசியுங்கள் குழந்தைகளே…

 

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

கொடுங்கோல் ஆட்சியாளன் ஃபிர்அவ்னின் மனைவி ஆசியா மிகவும் நல்ல பெண்மணி. அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டார். பின்பு ஃபிர்அவ்னின் கொடூரமான செயல்களை வெறுக்கத் தொடங்கினார். இறுதியில் ஃபிர்அவ்ன் அவரைக் கொன்றுவிட்டான். அவர் ஷஹீத் (இஸ்லாத்தின் பாதையில் உயிர்த்துறந்த தியாகி) ஆகிவிட்டார். அவரின் ஈமான் எப்படி உறுதிமிக்கதாக இருந்தது? வாசியுங்கள் குழந்தைகளே…

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0491-8
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஃபிர்அவ்னின் மனைவி (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 19)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *