ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 12 (ஆடை அணிகலன்கள், அறக்கொடை (வக்ஃப்), மரண சாசனம், பாகப்பிரிவினை)

220

ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 12ஆம் தொகுதியில்
ஆடை அணிகலன்கள் பற்றிய தகவல்கள், உருவப்படங்களை பயன்படுத்துவது, விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்துவது, வக்ஃப் (அறக்கொடை) செய்வது, அன்பளிப்பு அளிப்பது, ஆயுட்கால அன்பளிப்பு கொடுப்பது, குடும்பச் செலவு யாருக்கெல்லாம் செய்வது, பொருளாதாரத் தடை எப்பொழுது – யார்யார் மீது, மரண சாசனம், பாகப்பிரிவினை, வாரிசுரிமை பெறுவோர், காணாமல் போனவர் என முக்கியமான தலைப்புபகளில் முழுமையான விளக்கங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
Author: AS-SHAIKH SAYYID SABIQ
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 12ஆம் தொகுதியில்
ஆடை அணிகலன்கள் பற்றிய தகவல்கள், உருவப்படங்களை பயன்படுத்துவது, விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்துவது, வக்ஃப் (அறக்கொடை) செய்வது, அன்பளிப்பு அளிப்பது, ஆயுட்கால அன்பளிப்பு கொடுப்பது, குடும்பச் செலவு யாருக்கெல்லாம் செய்வது, பொருளாதாரத் தடை எப்பொழுது – யார்யார் மீது, மரண சாசனம், பாகப்பிரிவினை, வாரிசுரிமை பெறுவோர், காணாமல் போனவர் என முக்கியமான தலைப்புபகளில் முழுமையான விளக்கங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year NOV 2020
ISBN-13 978-81-232-0373-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 248 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 12 (ஆடை அணிகலன்கள், அறக்கொடை (வக்ஃப்), மரண சாசனம், பாகப்பிரிவினை)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *