ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 11 (உணவின் சட்டங்கள், உள்ஹிய்யா (குர்பானி), அகீகா, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்)

250

ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 11ஆம் தொகுதியில்
உணவின் சட்டங்கள், வேட்டை, உள்ஹிய்யா (குர்பானி), அகீகா, பிணையேற்றல், தோப்புக் குத்தகை (நீர் பாய்ச்சுதல்), சேவைக் கூலி, கூட்டுரிமை, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், சமாதானம், நீதி வழங்கல், குற்றச்சாட்டுகளும் ஆதாரங்களும், வாக்குமூலம், சாட்சியங்கள், சத்தியம், உறுதி செய்யப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமான ஆதாரங்கள், சிறை, நிர்ப்பந்தம் (கட்டாயப்படுத்துதல்) ஆகிய தலைப்புகளில் விரிவான சட்ட விளக்கங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
Author: AS-SHAIKH SAYYID SABIQ
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 11ஆம் தொகுதியில்
உணவின் சட்டங்கள், வேட்டை, உள்ஹிய்யா (குர்பானி), அகீகா, பிணையேற்றல், தோப்புக் குத்தகை (நீர் பாய்ச்சுதல்), சேவைக் கூலி, கூட்டுரிமை, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், சமாதானம், நீதி வழங்கல், குற்றச்சாட்டுகளும் ஆதாரங்களும், வாக்குமூலம், சாட்சியங்கள், சத்தியம், உறுதி செய்யப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமான ஆதாரங்கள், சிறை, நிர்ப்பந்தம் (கட்டாயப்படுத்துதல்) ஆகிய தலைப்புகளில் விரிவான சட்ட விளக்கங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year NOV 2020
ISBN-13 978-81-232-0371-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 296 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஃபிக்ஹுஸ் ஸுன்னா – 11 (உணவின் சட்டங்கள், உள்ஹிய்யா (குர்பானி), அகீகா, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *