இஸ்லாமியப் பொருளாதாரக் கொள்கை எங்ஙனம் அமைதியும் செழிப்பும் தழைத்தோங்கும் சமுதாயத்தை அமைக்கிறது என்பதை பாமரர்களும் எளிதாய்ப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் குர்ஆனின் மேற்கோள்களுடன் அருமையாக விளக்குகிறார் ஆசிரியர்.

சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Purchase soft copy of சமுதாய வாழ்வின் உயிர் ஜகாத்

Comments (0)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *