இறைவனுக்கு வழிபடுவதும் அவனது கட்டளைகளுக்குப் பணிவதும்தான் மனிதனின் கடமை என்ற இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாட்டையும் இன்னபிற விஷயங்களையும் திருமறைச் சான்றுகளுடன் தமக்கே உரிய பாணியில் விளக்குகிறார் ஆசிரியர்.

சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இஸ்லாம் வகுக்கும் வாழ்க்கை வழி


Purchase soft copy of இஸ்லாம் வகுக்கும் வாழ்க்கை வழி

Comments (0)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *