இறைவன் ஒருவனுக்கே மனிதன் வழிபட வேண்டும் எனும் கருத்தோட்டத்தை மக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும்வகையில் எளிமையான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கும் நூல்!

சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST


Purchase soft copy of இஸ்லாத்தில் இறைவழிபாடு

Comments (0)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *