இஸ்லாத்தைப் பற்றிய தவறான எண்ணங்களைப் போக்கி இஸ்லாத்தின் உண்மையான வடிவத்தைக் காட்டும் அற்புத நூல்.

சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST


Purchase soft copy of இதுதான் இஸ்லாம்

Comments (0)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *